KURUMSAL

NİLÜFER PROJE TASARIM'I YAKINDAN TANIYIN!
HAKKIMIZDA

Geleceði, güven ve konfor anlayýþýyla inþa etmek ve çaða uygun modern yapýlarý yaþamýnýza kazandýrmak için Nilüfer Yapý Denetim LTD. ÞTÝ. olarak 2004 yýlýnda yola çýktýk. Sektörde geride býraktýðýmýz 13 yýllýk yolculuðumuzda, donanýmlarýmýzý ve baþarýlarýmýzý Nilüfer Proje Tasarým olarak hayata geçirdik, Bursa?nýn mimari anlayýþýna yeni bir soluk getirdik.

Mimari anlayýþýmýzý belirlerken sadece içinde bulunduðunuz alaný deðil, pencereden baktýðýnýzda görmek istediðiniz doðayý da sizler için tasarladýk. Projelerimizde ön plana çýkardýðýmýz yeþil alanlar, spor salonlarý, çocuk parklarý gibi hayatý daha yaþanabilir kýlan sosyal alan donatýlarýna öncelik verdik ve þehrin kalbine kendi özgürlük alanýnýzý inþa ettik. Yani Nilüfer Proje Tasarým ailesi olarak sadece binalar deðil yaþamlar inþa etmeye odaklandýk. Bizi baþarýlý kýlan da sadece duvarlar örmek deðil mutlu ve kaliteli yaþamlara fýrsat sunacak yaþam alanlarý inþa etmek oldu.

Ýmzamýzý attýðýmýz her projede insana ve doðaya verdiðimiz deðeri mimarimizle buluþturduk. Týpký kendi ailemizle yaþamak istediðimiz hayatý, sizler için tasarladýðýmýz yaþam alanlarýnda da gözeterek, Bursa?ya yakýþýr örnek projelerle sizlere ulaþtýk. ?Önce insan, kaliteli yaþam? hedefiyle oluþturduðumuz yaþam alanlarýný, kazandýðýmýz itibar, deneyim ve bilgi birikimiyle donattýk, kompleks þehir hayatýna daha yaþanabilir çözümler sunduk.

Nilüfer Proje Tasarým ailesi olarak bizi farklý kýlan da iþte bu oldu; inþaatlardan öte, yaþamýnýzý kendi yaþamýmýz gibi gözetip ihtiyaçlarýnýzý ihtiyaçlarýmýz gördüðümüz tasarýmlar hayata geçirmek. Bu nedenle yeni çözümlerimizin yanýnda, mevcut yaþamý güzelleþtirecek ve kolaylaþtýracak adýmlar da attýk; sorunlu alanlarý saðlýklý ve yaþanabilir hale getirmek için yýkýp yeniden yapma, canlandýrma, iyileþtirme veya yeniden yapýlandýrma için hayati projeler ürettik ve uyguladýk. Tüm bu baþarýlarýmýzýn ardýnda inþaat sektörünün; teknik alt yapýsý ile en donanýmlý ve en kalabalýk, vizyonu ve þehircilik anlayýþýyla da en baþarýlý ve en yetenekli ekibi olmasýndan dolayý her zaman gurur duyduk.

Bursa için en özgün ve en deðerli projeleri hayata geçirmek adýna tüm bilgi birikimi ve tecrübemizle ?Önce insan, kaliteli yaþam? diyerek çalýþmaya devam ediyoruz.